ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - કાર્યક્રમનાં ફોટાકાર્યક્રમ - 'વિદ્યાબહેન નીલકંઠ ગુજરાતની નારી ચેતનાના અગ્રેસર' પુસ્તકનો લોકાર્પણ સમારંભ, તા. ૨૭-૨-૧૬

ફોટો ગેલરી