ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - કાર્યક્રમનાં ફોટાકાર્યક્રમ - ગ્રંથવિહાર પુસ્તક-વેચાણકેન્‌દ્રનું ઉદઘાટન, શ્રી નિરંજન ભગતના હસ્તે, તા. ૧૭-૧૨-૧૩

ફોટો ગેલરી