ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૧ - જૂન ૨૦૧૬'પરબ' જૂન-જુલાઈ ૨૦૧૬નો સંયુક્ત અંક 'લાભશંકર ઠાકર: કાવ્યાસ્વાદ' વિશેષાંક તરીકે પ્રગટ થશે અને તે અંક ૧૦મી જુલાઈ-૨૦૧૬ના રોજ રવાના થશે. તેની નોંધ લેવા વિનંતી.
પરબ એપ્રિલ


ડાઉનલોડ કરી શકાશે
આપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad