ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૧ - જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પરબ (ડિસેમ્બર ૨૦૧૬)


ડાઉનલોડ કરી શકાશે
 
  ૨૯મું જ્ઞાનસત્ર:
૨૯મું જ્ઞાનસત્ર: મગરવાડામાં ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું ૨૯મું જ્ઞાનસત્ર યોજાઈ ગયું.
 • અધ્યક્ષશ્રીનાં વક્તવ્યો
 • વાર્ષિક અહેવાલ: ૨૯મું જ્ઞાનસત્ર
 • એન.ગોપી - N.Gopi: પરિચય
 • એન.ગોપી - N.Gopi: વક્તવ્ય્ર
 • આપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
  This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

  ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
  e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad