ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૧ - ઑક્ટોબર ૨૦૧૭

પરિસંવાદ
પરિસંવાદ: યુગોનાં સાહિત્યશાસ્ત્ર. તા.13 અને 14 ઓક્ટોબર


પરબઆપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad