ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૨ - ઑક્ટોબર ૨૦૧૭

વર્ષ ૨૦૧૮-૨૦૨૦ - ચૂંટણીનું પરિણામ :


વર્ષ ૨૦૧૮-૨૦૨૦ સુધીના પ્રમુખની ચૂંટણીનું પરિણામ
વર્ષ ૨૦૧૮-૨૦૨૦ સુધીની મધ્યસ્થ સમિતિની ચૂંટણીનું પરિણામ
વર્ષ ૨૦૧૮-૨૦૨૦ સુધીના પ્રમુખની ચૂંટણીનો કાર્યક્રમ


વક્તવ્ય
શ્રી ચિનુ મોદીની કાવ્યકૃતિ 'સૈયર'નો અંગ્રેજી અનુવાદ પર શ્રી દર્શના ત્રિવેદીનું વક્તવ્ય. તા.28 ઓક્ટોબર, સાંજે 5.30 વાગ્યે. સ્થળ: ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ.


પરબઆપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad