ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૧ - જાન્યુઆરી ૨૦૧૮

વ્યાખ્યાન: તા.૨૬ જાન્યુઆરી
શ્રી બાલકૃષ્ણ દોશીનું વ્યાખ્યાન. વિષયઃ Porosity, Paradox, Practice - My Journey. તા.૨૬-૧. સાંજે ૬ વાગે. સ્થળ- ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ.


ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું ૪૯મું અધિવેશન

પરિષદ-પ્રમુખ શ્રી સિતાંશુ યશશ્ચંદ્રનું વ્યાખ્યાન: તાવ સે અકખર ધોલિસાઈ....

અધિવેશન અહેવાલ: ૪૯મું અધિવેશન

પરબ: ડિસેમ્બર 2017 - ડાઉનલોડ કરી શકાશે.આપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad