ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૧ - જૂન ૨૦૧૮

પત્ર-સરિતા; તા.2 જૂન, વડોદરા
વડોદરા: ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ અને બળવંત પારેખ સેન્ટરના સંયુક્ત ઉપક્રમે યોજેલ કાર્યક્રમ. તા.2 જૂન; સાંજે 6 વાગ્યે, સ્થળ: બળવંત પારેખ સેન્ટર, વડોદરા.રવીન્દ્રભવન; તા.6 જૂન
રવીન્દ્રભવન: રવીન્દ્રભવન, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ. સુજ્ઞા શાહ પ્રસ્તુત 'ચિત્રાંગદા - નૃત્યનાટ્ય.' તા.6 જૂન, ગુરુવાર, સાંજે 6 વાગ્યે. સ્થળ: ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ.ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનાં પારિતોષિકો
૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭નાં બે વર્ષના ગાળામાં પ્રસિદ્ધ થયેલાં પ્રથમ આવૃત્તિવાળાં પુસ્તકોને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ તરફથી નીચે પ્રમાણેનાં પારિતોષિકો એનાયત કરવામાં આવશે. સર્વ લેખકો અને પ્રકાશકોને ૩૦-૬-૨૦૧૮ સુધીમાં દરેક પુસ્તકની બે નકલો, કયા પારિતોષિક માટે છે તે વિગત પુસ્તકના પહેલા પાના પર દર્શાવીને પરિષદ કાર્યાલય પર મોકલી આપવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.પરબ - ડાઉનલોડ કરી શકાશેઆપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad