ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૧ - ઓક્ટોબર ૨૦૧૮

શ્રી ચી.મં.ગ્રંથાલય આયોજિત પુસ્તક પ્રદર્શન
શ્રી ચી.મં. ગ્રંથાલય આયોજિત - શ્રી જ્યોતીન્દ્ર હ. દવેના જન્મદિવસ નિમિત્તે હાસ્યસાહિત્યનાં પુસ્તકોનું પ્રદર્શન તા. ૧૬ ઓક્ટોબરથી તા.૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮. સમય: સવારે ૧૧ થી સાંજના ૬. સ્થળ: ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ.પરબઆપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad