ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૧ - નવેમ્બર ૨૦૧૯


આનંદની ઉજાણી

'આનંદની ઉજાણી'. તા.30 નવેમ્બર, 2019. સાંજે 4 થી 8. સ્થળઃ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ.
૩૧મું જ્ઞાનસત્ર

૩૧મું જ્ઞાનસત્ર: ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું ૩૧મું જ્ઞાનસત્ર, તા.૨૬-૨૭-૨૮ ડિસેંબર ૨૦૧૯, પાલનપુર ખાતે..

પરબ

પરબ - ડાઉનલોડ

પુસ્તક પ્રદર્શન

પુસ્તક પ્રદર્શન

સદા સર્વદા કવિતા
આપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad