ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૧ - ઑક્ટોબર ૨૦૧૯


પુસ્તક પ્રદર્શન

શ્રી ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠીના જન્મદિવસ નિમિત્તે નવલકથાનાં પુસ્તકોનું પ્રદર્શન: તા.17 ઓક્ટોબરથી તા.26 ઓક્ટોબર, 2019. સ્થળ: ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ.
૩૧મું જ્ઞાનસત્ર

૩૧મું જ્ઞાનસત્ર: ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું ૩૧મું જ્ઞાનસત્ર, તા.૨૬-૨૭-૨૮ ડિસેંબર ૨૦૧૯, પાલનપુર ખાતે..

પરબ

પરબ - ડાઉનલોડઆપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad