ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૧ - એપ્રિલ ૨૦૨૦

નોળવેલની મહેકઃ કોરોનાના કપરા સમયમાં (એપ્રિલ ૨૦૨૦)
-પરિષદની વેબસાઇટ પર - અભિનવ અગાસી પર


નોળવેલની મહેકઃ કોરોનાના કપરા સમયમાં
'જે જે થતો પ્રાપ્ત ઉપાધિયોગ / બની રહો તે જ સમાધિયોગ' - ઉ.જો.
આ અગાસી પર આવવાની સીડી માટે આ લીન્ક પર ક્લીક કરો:પરબ

પરબ - ડાઉનલોડઆપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad