ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૧ - ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦

આગામી કાર્યક્રમો

પુસ્તક પ્રદર્શન - તા.૧૭ ફેબ્રુઆરીથી

શ્રી આનંદશંકર ધ્રુવના જન્મદિવસ નિમિત્તે ગુજરાતી વિવેચનનાં પુસ્તકોનું પ્રદર્શન: તા.૧૭ ફેબ્રુઆરીથી તા.૨૯ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૦. સ્થળ: ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ.
સ્વાયત્તતા સંમેલન - ૧ માર્ચ ૨૦૨૦

ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીની સ્વાયત્તતા


પરબ

પરબ - ડાઉનલોડઆપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad