ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૨ - જાન્યુઆરી ૨૦૨૦

આગામી કાર્યક્રમો

આનંદની ઉજાણી: બીજો પ્રસંગ -તા.૨૫ જાન્યુઆરી


સ્વાયત્તતા સંમેલન - ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦

ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીની સ્વાયત્તતા

પરબ

પરબ - ડાઉનલોડ

પુસ્તક પ્રદર્શન - તા.૧૭ જાન્યુઆરીથી

શ્રી લાભશંકર ઠાકરના જન્મદિવસ નિમિત્તે ગુજરાતી નાટકોનાં પુસ્તકોનું પ્રદર્શન: તા.૧૭ જાન્યુઆરીથી તા.૩૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૦. સ્થળ: ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ.

<આપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad