ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૧ - જુલાઈ ૨૦૨૦

નોળવેલની મહેકઃ ૩૦ જૂન ૨૦૨૦
-પરિષદની વેબસાઇટ પર - અભિનવ અગાસી પર


નોળવેલની મહેકઃ ૩૦ જૂન ૨૦૨૦
આપણે સહુ પોતપોતાનાં આયુષ્યના વિવિધ તબક્કાઓમાંથી ક્રમેક્રમે પસાર થતા હોઈએ છીએ. શૈશવથી શવાવસ્થા સુધી ! સહુનો એ પ્રવાસ તબક્કાવાર થતો હોય છે. પણ કવિ, કલાકાર, સર્જક એક ચમત્કાર કરી શકે છે...
આ અગાસી પર આવવાની સીડી માટે આ લીન્ક પર ક્લીક કરો:પરબ

પરબ - જૂન ૨૦૨૦આપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad