ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૨ - જુલાઈ ૨૦૨૦

નોળવેલની મહેકઃ ૧૫ જુલાઈ ૨૦૨૦
-પરિષદની વેબસાઇટ પર - અભિનવ અગાસી પર


નોળવેલની મહેકઃ ૧૫ જુલાઈ ૨૦૨૦
ત્રય: સમુદિતા:, ન તુ વ્યસ્તાઃ ... સાહિત્યપરક સર્જકતાનો સાહિત્યની સંસ્થાઓ સાથેનો સમ્બન્ધ કેવો હોય? અને સાહિત્યની સંસ્થાઓનો સાહિત્યપરક સર્જકતા સાથેનો સમ્બન્ધ કેવો હોય...
આ અગાસી પર આવવાની સીડી માટે આ લીન્ક પર ક્લીક કરો:પરબ

પરબ - જુલાઈ ૨૦૨૦આપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad