ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૧ - માર્ચ ૨૦૨૦

આગામી કાર્યક્રમો

પુસ્તક પ્રદર્શન - તા.૧૭ માર્ચથી

શ્રી ન્હાનાલાલ દલપતરામ 'પ્રેમભક્તિ'ના પુસ્તકોનું પ્રદર્શન: તા.૧૭ ફેબ્રુઆરીથી તા.૨૮ માર્ચ, ૨૦૨૦. સ્થળ: ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ.
તા.૨૧-૩-૨૦૨૦ નો કાર્યક્રમ મુલતવી

તા.૨૧-૩-૨૦૨૦ કાર્યક્રમ મુલતવી
પરબ

પરબ - ડાઉનલોડઆપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad