ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૧ - મે ૨૦૨૦

નોળવેલની મહેકઃ ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦
-પરિષદની વેબસાઇટ પર - અભિનવ અગાસી પર


નોળવેલની મહેકઃ ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦
'જે જે થતો પ્રાપ્ત ઉપાધિયોગ / બની રહો તે જ સમાધિયોગ' - ઉ.જો.
આ અગાસી પર આવવાની સીડી માટે આ લીન્ક પર ક્લીક કરો:પરબ આર્કાઈવ્ઝ

પરબ આર્કાઈવ્ઝઆપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad