ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૩ - મે ૨૦૨૦
પરબ
પરબ: માર્ચ; એપ્રિલ-મે ૨૦૨૦
-પરિષદની અભિનવ અગાસી પર: 'વર્ચ્યુઅલ' પ્રદેશ


... પરિષદનાં દ્વાર કોરોના કાળમાં પણ ખુલ્લાં છે – પ્રતીયમાન પ્રાંગણે સહુનું સ્વાગત
  • નોળવેલની મહેકઃ ૧૫ મે ૨૦૨૦
  • નોળવેલની મહેકઃ ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦
  • નોળવેલની મહેકઃ ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦

  • આપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
    This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

    ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
    e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad