ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૧ - નવેમ્બર ૨૦૨૦

નોળવેલની મહેકઃ ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦
-પરિષદની વેબસાઇટ પર - અભિનવ અગાસી પર


નોળવેલની મહેકઃ ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦ - સ્વાગત અને વિદાયની વચ્ચેના પ્રહરે પાંચ ઘૂંટ અમ્રુત-પ્રાશન.....


આ અગાસી પર આવવાની સીડી માટે આ લીન્ક પર ક્લીક કરો:પરિણામ: ચૂંટણી, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના વર્ષ જાન્યુઆરી-૨૦૨૧થી ડિસેમ્બર-૨૦૨૩
પરબ

પરબઆપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad