ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૨ - નવેમ્બર ૨૦૨૦

નોળવેલની મહેકઃ ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૨૦
-પરિષદની વેબસાઇટ પર - અભિનવ અગાસી પર


નોળવેલની મહેકઃ ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૨૦ - પરિષદ વતી, ‘નોળવેલની મહેક’-ની ટીમ દ્વારા, સહુને દીવાળીનાં અભિનંદન અને નવા વર્ષની....


આ અગાસી પર આવવાની સીડી માટે આ લીન્ક પર ક્લીક કરો:પરિણામ: ચૂંટણી, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના વર્ષ જાન્યુઆરી-૨૦૨૧થી ડિસેમ્બર-૨૦૨૩
પરબ

પરબઆપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad