ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૨ - ઓક્ટોબર ૨૦૨૦

નોળવેલની મહેકઃ ૧૫ ઑક્ટોબર ૨૦૨૦
-પરિષદની વેબસાઇટ પર - અભિનવ અગાસી પર


નોળવેલની મહેકઃ ૧૫ ઑક્ટોબર ૨૦૨૦. સ્વાગત અને શુભેચ્છા. ગુજરાતના ‘કવિતા શિક્ષક’ ગણાયેલા સમર્થ કવિ-ચિંતક.......


આ અગાસી પર આવવાની સીડી માટે આ લીન્ક પર ક્લીક કરો:પરબ

પરબઆપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad