ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૨ - સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦

નોળવેલની મહેકઃ ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦
-પરિષદની વેબસાઇટ પર - અભિનવ અગાસી પર


નોળવેલની મહેકઃ ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦. ‘નોળવેલની મહેક’ ગુજરાતના પોતાના અંતરંગ ઊંડાણોમાં જેમ ફેલાય છે તેમ સુદૂર વિદેશોમાં...

આ અગાસી પર આવવાની સીડી માટે આ લીન્ક પર ક્લીક કરો:પરબ

પરબ - સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦આપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad