ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૧ - ડિસેમ્બર ૨૦૨૦

નોળવેલની મહેકઃ ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૨૦
-પરિષદની વેબસાઇટ પર - અભિનવ અગાસી પર


નોળવેલની મહેકઃ ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૨૦
પરિષદનો વીજાણુ માધ્યમમાં પ્રવેશઃ ‘નોળવેલની મહેક’ સાથે... – સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર...
આ અગાસી પર આવવાની સીડી માટે આ લીન્ક પર ક્લીક કરો:પરિણામ: ચૂંટણી, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના વર્ષ જાન્યુઆરી-૨૦૨૧થી ડિસેમ્બર-૨૦૨૩
પરબ

પરબઆપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad