ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૨ - ડિસેમ્બર ૨૦૨૦

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : ૫૦મું અધિવેશન, ડિસેમ્બર-૨૦૨૦
-પ્રથમ ઓન લાઈન અધિવેશન


વધુ વિગત માટે
આ લીન્ક પર ક્લીક કરો:


પરિણામ: ચૂંટણી, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના વર્ષ જાન્યુઆરી-૨૦૨૧થી ડિસેમ્બર-૨૦૨૩
નોળવેલની મહેક, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ
પરબ

પરબઆપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad