ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૧ - નવેમ્બર ૨૦૧૩

પરિષદના આગામી કાર્યક્રમોવિશ્વકવિતા કેન્દ્ર: તા.૬,૧૩,૨૦-૧૧-૨૦૧૩ના રોજ બુધસભા સાંજે ૭ વાગે. તા.૨૭-૧૧-૨૦૧૩ના રોજ વક્તવ્ય યોજાશે.

પરબ:
નવેમ્બર ૨૦૧૩


બુધસભા: સાહિત્ય પર વિડિયો

આપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
Nov01-13:This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad