અધિવેશન, જ્ઞાનસત્ર

૨૦૧૯

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : ૩૧મું જ્ઞાનસત્ર, ડિસેમ્બર-૨૦૧૯

૨૦૧૯

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : ૩૦મું જ્ઞાનસત્ર, જાન્યુઆરી-૨૦૧૯

 • નિમંત્રણ : ૩૦મું જ્ઞાનસત્ર, જાન્યુઆરી-૨૦૧૯
 • ૩૦મું જ્ઞાનસત્ર, જાન્યુઆરી-૨૦૧૯
 • કાર્યક્રમની માહિતી: ૩૦મું જ્ઞાનસત્ર, જાન્યુઆરી-૨૦૧૯
 • ડેલિગેટ ફી ભરવા માટે  ૨૦૧૭

  ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : ૪૯મું અધિવેશન, ડિસેમ્બર-૨૦૧૭

  ૨૦૧૬

  ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : ઓગણત્રીસમું જ્ઞાનસત્ર, ડિસેમ્બર-૨૦૧૬


  ૨૦૧૫

  ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : અડતાલીસમું અધિવેશન, ડિસેમ્બર-૨૦૧૫


  ૨૦૧૪

  ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : અઠ્ઠાવીસમું જ્ઞાનસત્ર, ડિસેમ્બર-૨૦૧૪


  ૨૦૧૩

  ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : ૪૭મું અધિવેશન, ડિસેમ્બર-૨૦૧૩

  ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના સુડતાલીસમા અધિવેશન એન.એસ.પટેલ આર્ટસ કૉલેજના યજમાનપદે આણંદ મુકામે તારીખ : ૨૪-૨૫-૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩.

  અધિવેશનના પ્રમુખ: કવિ-વિવેચક, ચરિત્રકાર ને પૌર્વાત્ય-પાશ્ચાત્ય સાહિત્યના અભ્યાસી શ્રી ધીરુ પરીખ.

   

 • વાર્ષિક અહેવાલ: ૨૦૧૩ (૪૭મું અધિવેશન)
 • પરિષદ પ્રમુખશ્રી ધીરુભાઈનું વક્તવ્ય, ૨૦૧૩
 • અધ્યક્ષશ્રીનાં વક્તવ્યો, ૨૦૧૩
 • 'પરબ'માંથી અહેવાલ:૪૭મું અધિવેશન
 • મિડિયા-પ્રેસનોંધ: ૪૭મું અધિવેશન, ૨૦૧૩
 • કાર્યક્રમની માહિતી:૪૭મું અધિવેશન, ૨૦૧૩
 • નિમંત્રણ


 • ૨૦૧૨

  ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : સત્તાવીસમું જ્ઞાનસત્ર, ડિસેમ્બર-૨૦૧૨  ૨૦૧૧

  ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : ૪૬મું અધિવેશન, ૨૦૧૧

  અધિવેશનના કાર્યક્રમની માહિતી (.pdf ફો્રમેટમાં):
  ૪૬મું અધિવેશન, ૨૦૧૧

  ૨૦૧૦

  ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : છવ્વીસમું જ્ઞાનસત્ર, ડિસેમ્બર-૨૦૧૦

  કાર્યક્રમની માહિતી (.pdf ફો્રમેટમાં):
  છવ્વીસમું જ્ઞાનસત્ર, ડિસેમ્બર-૨૦૧૦

  ૨૦૦૯

  ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : ૪૫મું અધિવેશન, ૨૦૦૯

  અધિવેશનના કાર્યક્રમની માહિતી (.pdf ફો્રમેટમાં):
  ૪૫મું અધિવેશન, ૨૦૦૯

  ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : પચ્ચીસમું જ્ઞાનસત્ર, ડિસેમ્બર-૨૦૦૮

  ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું પચ્ચીસમું જ્ઞાનસત્ર કીમ એજ્યુકેશન સોસાયટીના નિમંત્રણથી તા.૨૬-૨૭-૨૮ ડિસેમ્બર, ૨૦૦૮ દરમિયાન કીમ (જિ.સુરત) મુકામે શ્રી નારાયણભાઈ દેસાઈના પ્રમુખસ્થાને યોજાશે.

  અધિવેશનના કાર્યક્રમની માહિતી (.pdf ફો્રમેટમાં):
  પચ્ચીસમું જ્ઞાનસત્ર, ડિસેમ્બર-૨૦૦૮

  ૨૦૦૭

  ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : ૪૪મું અધિવેશન, ૨૦૦૭

  ગાંધીનગર કલ્ચરલ ફોરમના યજમાન પદે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું ૪૪મું અધિવેશન તા.૨૦-૨૧-૨૨, ડિસેમ્બર-૨૦૦૭ દરમિયાન યોજાશે.

  અધિવેશનના કાર્યક્રમની માહિતી (.pdf ફો્રમેટમાં):
  ૪૪મું અધિવેશન, ૨૦૦૭

   

   


  વધુ માહિતી માટે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.