ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૧ - -ઑક્ટોબર ૨૦૧૪
જ્ઞાનસત્ર  • જ્ઞાનસત્ર: તારીખ ૧૯, ૨૦, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪ના રોજ આ જ્ઞાનસત્ર ગુજરાત બહાર મધ્યપ્રદેશના ઈન્દોર શહેરમાં ત્યાંના ગુજરાતી સમાજના નિમંત્રણથી યોજાશે.


  • પરબ: સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪


    આપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
    Oct01-14:This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

    ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
    e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad