ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૧ - સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પરબ: ઑગસ્ટ ૨૦૧૫

પરબ - ઑગસ્ટ -નો અંક ડાઉનલોડ કરી શકાશે.  
  અડતાલીસમું અધિવેશન:
અડતાલીસમું અધિવેશન: ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું અડતાલીસમું અધિવેશન ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ યુથ ડેવલપમેન્ટના યજમાનપદે ભુજ મુકામે તારીખ ૨૫, ૨૬, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫ના રોજ યોજાશે.
આપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
Sep01-15:This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad