ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૧ - ડિસેમ્બર ૨૦૧૮


૩૦મું જ્ઞાનસત્ર: સૂરત, તા.૧૧-૧૨-૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૧૯
કાર્યક્રમની માહિતી
તથા ડેલિગેટ ફી ભરવાની વિગત માટે ક્લીક કરોરવીન્દ્ર ભવન
રવીન્દ્ર ભવન: રવીન્દ્રનાથ રચિત સિયામી યુગ્મ: ડાકઘર અને તાશેર દેશ',
વ્યાખ્યાન: ડો.મહેન્દ્ર ચંપકલાલ, તા. ૧૨-૧૨, સાંજે ૬ વાગે. સ્થળ: ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ.


પરબઆપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad