ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૧ - ડિસેમ્બર ૨૦૧૯


૩૧મું જ્ઞાનસત્ર

૩૧મું જ્ઞાનસત્ર: વિશે માહિતી, નિમંત્રણ:
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું ૩૧મું જ્ઞાનસત્ર, તા.૨૬-૨૭-૨૮ ડિસેંબર ૨૦૧૯, પાલનપુર ખાતે.
<

પરબ

પરબ - ડાઉનલોડઆપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad