દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય કેન્દ્ર

ઑડિયો વિભાગ

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : વિવિધ વ્યાખ્યાન શ્રેણીઓ
નિરંજન ભગત સંગ્રહ શ્રેણી વિશે (પરિચય ) (.mp3 ફોર્મેટ માં)

સુપ્રસિધ્ધ કવિ - વિવેચકશ્રી નિરંજન ભગતે વિવિધ ભાષાઓના કવિઓનાં જીવન અને કવન વિશે આપેલા વ્યાખ્યાનોની શ્રેણી (૧૦ ઓડિયો સીડીનો સમૂહ)

 

 

પ્રાપ્તિસ્થાન


વધુ માહિતી માટે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.