નવાં પ્રકાશનો: ૨૦૧૧

તદ્દન નવાં પ્રકાશનો

 • ૨૦૧૧નાં પ્રકાશનો

 • પારિજાતક
  ભાષાવિમર્શ લેખસંચય - સં.હર્ષવદન ત્રિવેદી કિં.૧૪૦/-
  માતૃભાષા: લેખનકૌશલ અને શિક્ષણ - સં.યોગેન્દ્ર વ્યાસ, પારુલ કં.દેસાઈ, પિંકી પંડ્યા - કિં.૧૬૦/-
  Select Poems of Umashankar Joshi - Tra.Dushyant Pandya - કિં.૧૪૦/-
  મન સાથે મૈત્રી - અનુ.અરુણા જાડેજા - કિં.૬૦/-
  આત્માની માતૃભાષા - સં.યોગેશ જોશી - કિં.૨૫૦/-
  ગુજરાતી નવલિકાચયન ૨૦૦૮ - સં.અજિત ઠાકોર - કિં.૧૬૦/-
  ગુજરાતી નવલિકાચયન ૨૦૦૯ - સં.પારુલ કં.દેસાઈ - કિં.૧૦૦/-
  ગુજરાતી કવિતાચયન ૨૦૦૯ - સં.રાજેશ પંડ્યા - કિં.૧૦૦/-
  સામયિક લેખસૂચિ (૨૦૦૬ - ૨૦૧૦) - સં.કિશોર વ્યાસ - કિં.૨૦૦/-
  ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇતિહાસ ગ્રંથ-૩ (ત્રી.આ.) કિં.૪૨૦/-
  ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇતિહાસ ગ્રંથ-૪ (ત્રી.આ.) કિં.૩૯૦/-
  ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇતિહાસ ગ્રંથ-૫ (બી.આ.) કિં.૩૨૫/-
  ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇતિહાસ ગ્રંથ-૬ (બી.આ.) કિં.૪૭૦/-
  ઉમાશંકરનો વાગ્વૈભવ ભાગ ૧,૨,૩ - સં.ચંદ્રકાન્ત શેઠ

 


વધુ માહિતી માટે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.