સંલગ્ન (એફિલિએશન)

સંલગ્ન (એફિલિએશન)

સંલગ્ન

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું ઘટક, ક.લા.સ્વાધ્યાયમંદિર ગુજરાત યુનિવર્સિટી સાથે સંલગ્ન છે.

 

યુનિવર્સિટી દ્વારા માન્યતા:


 • ૧. કમ્પેરિટિવ લિંગ્વિસ્ટિક્સ

 • ૨. કમ્પેરિટિવ લિટરેચર

 • ૩. ગુજરાતી લેન્ગવેજ એન્ડ લિટરેચર

 • ૪. ઈન્સાક્લિપીડિયા ઑફ ગુજરાતી લિટરેચર

 • ૫. ડિક્શેનરી
 •  

   

   


  વધુ માહિતી માટે અમને સંપર્ક કરી શકો છો.