સંપર્ક

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનો સંપર્ક કરોપત્રવ્યવહાર માટેનું સરનામું:
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ
"ગોવર્ધનભવન", આશ્રમમાર્ગ, 'ટાઈમ્સ'ની પાછળ, નદીકિનારે, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯

ફોન અને ફેક્સ: ૯૧-૭૯-૨૬૫૮૭૯૪૭    ઈમેલ: gspamd123@gmail.com
Phone: +917926587947 (11 am. to 6 pm.)    Email: gspamd123@gmail.com
વેબસાઈટ: http://www.gujaratisahityaparishad.com
            http://www.gujaratisahityaparishad.org
વેબસાઈટ સંપર્ક : gujaratisahityaparishad@gmail.com