સંપર્ક

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનો સંપર્ક કરોપત્રવ્યવહાર માટેનું સરનામું:
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ
"ગોવર્ધનભવન", આશ્રમમાર્ગ, 'ટાઈમ્સ'ની પાછળ, નદીકિનારે, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯

Address:
Gujarati Sahitya Parishad, 'Govardhanbhavan', Ashram Road, Behind 'Times' Building, Riverfront, Ahmedabad 380009.

ફોન અને ફેક્સ: ૯૧-૭૯-૨૬૫૮૭૯૪૭   
ઈમેલ: gspamd123@gmail.com

Phone: +917926587947 (11 am. to 6 pm.)   
Email: gspamd123@gmail.com
સંપર્ક: Contact: ઈમેલ: Email:
કાર્યાલય: Office: gspamd123@gmail.com
'પરબ' સામયિક: parabgsp@gmail.com
વૃત્ત (સાહિત્ય): vruttparabgsp2018@gmail.com
વેબસાઈટ: gujaratisahityaparishad@gmail.com


વેબસાઈટ: http://www.gujaratisahityaparishad.com
            http://www.gujaratisahityaparishad.org