ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - સાઇટમેપ - Sitemap

Gujarati Sahitya Parishad Last updated: 2016

/ મુખ્યપૃષ્ઠ
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, અ‍મદાવાદ - Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad
    
ગ્રંથવિહાર book-shop
ગ્રંથવિહાર પુસ્તકવેચાણકેન્દ્ર
સૂચિપત્ર
સૂચિપત્ર (2010-2013)
    
દૃશ્ય-શ્રાવ્ય audio-video
દૃશ્ય-શ્રાવ્ય : ઓડિયો-વીડિયો
    
અંગ્રેજીમાં in English
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - in English * Gujarati Sahitya Parishad
    
લાઈબ્રેરી Library
જાહેર ગ્રંથાલય: ચી.મ.ગ્રંથાલય - Gujarati Sahitya Parishad, Library
         
પુસ્તક શોધો search a book
ગ્રંથાલયમાંથી મનપસંદ પુસ્તક શોધો
    
પરિષદ વિશે about
પરિચય
સંસ્થા વિશે
વર્તમાન હોદ્દેદારો
કેટલીક હકીકતો, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - facts, Gujarati Sahitya Parishad
બંધારણ
         
સંલગ્ન (એફિલિએશન) afilition
સંલગ્ન (એફિલિએશન) - ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Gujarati Sahitya Parishad
         
ઇતિહાસ history
૧૦૦ વર્ષથીય વધુ
         
મિડિયા-પ્રેસ media-press
મિડિયા, પ્રેસ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Media, Press, Gujarati Sahitya Parishad
http://gujaratisahityaparishad.com/parishad-vishe/media-press/Guj-Times-Jan2012.pdf
http://gujaratisahityaparishad.com/parishad-vishe/media-press/DNA%20E-Paper-22Aug.pdf
http://gujaratisahityaparishad.com/parishad-vishe/media-press/DNA-270908.pdf
http://gujaratisahityaparishad.com/parishad-vishe/media-press/DNA-210508.pdf
http://gujaratisahityaparishad.com/parishad-vishe/media-press/TOI-170508.pdf
અધિવેશન 2013 - મિડિયા, પ્રેસ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Media, Press, Gujarati Sahitya Parishad
જ્ઞાનસત્ર - મિડિયા, પ્રેસ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Media, Press, Gujarati Sahitya Parishad
         
સીમાચિહ્નો્ (માઇલસ્ટોન્સ) milestones
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Gujarati Sahitya Parishad
         
પ્રમુખો pramukho
પ્રમુખો - ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Gujarati Sahitya Parishad
         
રોજગારી તક jobs
રોજગારી તક
         
સભ્યપદ membership
સભ્યપદ - ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Gujarati Sahitya Parishad
         
સહકાર sahkar
સહકાર
              
ભાગ લેવો bhaag-levo
ભાગ લેવો, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Gujarati Sahitya Parishad
              
યોગદાન donation
યોગદાન
              
સૂચન suggestion
સૂચન - suggestion/
              
સ્વયંસેવા volunteer
સ્વયંસેવા
    
પ્રકાશન Publications
પ્રકાશન, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Publications, Gujarati Sahitya Parishad
         
લેખ articles
લેખ (પ્રમુખોનાં, તંત્રીલેખ, અન્ય), ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Gujarati Sahitya Parishad
              
આર્કાઈવ્ઝ archives
લેખ (પ્રમુખોનાં, તંત્રીલેખ, અન્ય), આર્કાઈવ્ઝ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Articles, Gujarati Sahitya Parishad
         
નવીન પ્રકાશન new
નવાં પ્રકાશનો, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - New publications, Gujarati Sahitya Parishad
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Gujarati Sahitya Parishad
              
2007નાં પ્રકાશનો 2007
2007નાં પ્રકાશનો
પ્રવચન-શાંતિનિકેતન
ગુજરાતી સાહિત્યકોશ
ગુજરાતી સાહિત્યનો ઈતિહાસ
પરબસૂચિ
મહારાજના મુખેથી અને બીજી વાતો
ઇન્દ્રધનુ
ગીતમંજરી
ગુજરાતી કવિતાચયન
સંસ્કૃતિ-સંદર્ભ
ડુંગરદેવ
હજારીપ્રસાદ દ્વિવેદી
હાસ્યકૌતુક અને વ્યંગકૌતુક
              
૨૦૦૮નાં પ્રકાશનો 2008
૨૦૦૮નાં પ્રકાશનો, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Publications 2008, Gujarati Sahitya Parishad
Beyond The Beaten Track, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Gujarati Sahitya Parishad
ઉમાશંકરનો વાગ્વૈભવ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Umashankar no vagvaibhav, Gujarati Sahitya Parishad
પન્નાલાલનું પ્રદાન, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - pannalal nu pradan, Gujarati Sahitya Parishad
ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તાકોશ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - gujarati tunki vartakosh, Gujarati Sahitya Parishad
ઇતિહાસ, સમાજ અને સાહિત્યમાં ગુજરાત, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - itihas samaj sahitya ma gujarat, Gujarati Sahitya Parishad
ગુજરાતી નવલિકાચયન: ૨૦૦૭, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Navlikachayan 2007, Gujarati Sahitya Parishad
મનપૂર્ણા, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Manapurna, Gujarati Sahitya Parishad
ઓળખ્યાં એવાં આલેખ્યાં, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - olkhya eva alekhya, Gujarati Sahitya Parishad
કવિતા એટલે આ:રમેશ પારેખ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - kavita etle aa:Ramesh Parekh, Gujarati Sahitya Parishad
ગુજરાતી કવિતાચયન : ૨૦૦૪, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Kavitachayan-2004, Gujarati Sahitya Parishad
મેઘદૂત: એક જૂની વાર્તા નવી વ્યાખ્યા, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - meghdut: juni varta navi vyaakhyaa, Gujarati Sahitya Parishad
ગુજરાતી નવલિકાચયન, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Gujarati Sahitya Parishad
લઘુકથા સંચય, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Gujarati Sahitya Parishad
આંબાવાડી, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Gujarati Sahitya Parishad
અનાર્યનાં અડપલાં અને બીજા પ્રકીર્ણ લેખો, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Anarya na adapala, Gujarati Sahitya Parishad
              
૨૦૦૯નાં પ્રકાશનો 2009
૨૦૦૯નાં પ્રકાશનો, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Publications 2009, Gujarati Sahitya Parishad
ધોધમાર, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - dhodhmar, Gujarati Sahitya Parishad
ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇતિહાસ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - guj itihas, Gujarati Sahitya Parishad
મુકામ શાંતિનિકેતન, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - mukam shantiniketan, Gujarati Sahitya Parishad
ઉઘાડા આકાશનો એક ટુકડો, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - ughada akaashno tukdo, Gujarati Sahitya Parishad
યાત્રિક, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - yatrik, Gujarati Sahitya Parishad
ગુજરાતી લેખિકાસૂચિ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - gujarati lekhika suchi, Gujarati Sahitya Parishad
મારો અસબાબ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - maro asbaab, Gujarati Sahitya Parishad
ગુજરાતી નાટક, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - gujarati natak, Gujarati Sahitya Parishad
ગુજરાતી નાટક, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - gujarati natak, Gujarati Sahitya Parishad
              
૨૦૧૦નાં પ્રકાશનો 2010
૨૦૧૦નાં પ્રકાશનો, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Publications 2010, Gujarati Sahitya Parishad
              
૨૦૧૧નાં પ્રકાશનો 2011
૨૦૧૧નાં પ્રકાશનો, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Publications 2011, Gujarati Sahitya Parishad
              
૨૦૧૨નાં પ્રકાશનો 2012
૨૦૧૨નાં પ્રકાશનો, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Publications 2012, Gujarati Sahitya Parishad
મધ્યકાલીન કાવ્યશાસ્ત્ર, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - madhyakalin kavyashastra, Gujarati Sahitya Parishad
રવીન્દ્ર સંચયિતા, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - ravindra sanchayita, Gujarati Sahitya Parishad
રવીન્દ્ર વિવેચન, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - ravindra vivechan, Gujarati Sahitya Parishad
છિન્નપત્રાવલી, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - chhinna patravali, Gujarati Sahitya Parishad
              
૨૦૧૩નાં પ્રકાશનો 2013
૨૦૧૩નાં પ્રકાશનો, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Publications 2013, Gujarati Sahitya Parishad
ઓહવાટ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Ohvat, Gujarati Sahitya Parishad
ગુજરાતી કવિતાચયન : ૨૦૧૧, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Kavitachayan-2011, Gujarati Sahitya Parishad
સ્વકીય, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Swakiya, Gujarati Sahitya Parishad
પન્નાલાલની વાર્તાસૃષ્ટિમાં, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Pannalalne vartasrushtima, Gujarati Sahitya Parishad
              
૨૦૧૪નાં પ્રકાશનો 2014
૨૦૧૪નાં પ્રકાશનો, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Publications 2014, Gujarati Sahitya Parishad
              
૨૦૧૫નાં પ્રકાશનો 2015
૨૦૧૫નાં પ્રકાશનો, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Publications 2015, Gujarati Sahitya Parishad
              
૨૦૧૬નાં પ્રકાશનો 2016
૨૦૧૬નાં પ્રકાશનો, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Publications 2016, Gujarati Sahitya Parishad
              
પૃષ્ઠવાંચન (સંક્ષિપ્ત) prushtha-vachan
પૃષ્ઠવાંચન (સંક્ષિપ્ત), ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - New publications, Gujarati Sahitya Parishad
         
ઇ-ન્યુઝલેટર e-newsletter
ઇ-ન્યુઝલેટર, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - E-newsletter, Gujarati Sahitya Parishad
         
પરબ Parab
પરબ વિશે, આર્કાઈવ્ઝ- Gujarati Sahitya Parishad
પરબ - નવીનતમ અંક
         
ફોટો ગેલરી photo-gallery
ફોટો ગેલરી - ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Gujarati Sahitya Parishad
              
કાર્યક્રમો programmes
ફોટો ગેલરી: વિવિધ કાર્યક્રમો, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Photo Gallery Gujarati Sahitya Parishad
              
સાહિત્યસર્જકો sahitya-sarjako
ફોટો ગેલરી: સાહિત્યસર્જકો, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Photo Gallery Gujarati Sahitya Parishad
ફોટો ગેલરી: સાહિત્યસર્જકો, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Photo Gallery Gujarati Sahitya Parishad
         
ગ્રંથસમીક્ષા sameeksha
સમીક્ષા, ગ્રંથાવલોકન, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - New publications, Gujarati Sahitya Parishad
૨૦૦૫ની શ્રેષ્ઠ વાર્તા
૩૬ નંબરની બસ
આ છે અમદાવાદ
આંગળી ચીંધ્યાનું પુણ્ય
આટાનો સુરજ
આવકાર (નિબંધો)
અભિનયદર્પણમ
અધૂરી શોધ
અહા કેટલી સુંદર
આકાશની ઉડ્ડયનલિપિ
અકૂપાર
આંબાવાડી
અમે બોલીઓ છીએ
અંચળો
અંગદનોપગ
આવાગમન
અવઢવ
બાંધણી
બિયોન્ડ ધ હોરાઈઝન
ભાગ્યવિધાતા
ભજઆનંદમ
ભર્યું ભર્યું અસ્તિત્વ
ભીની હવા ભીના શ્વાસ
ભિન્ન ષડજ
બીજે ક્યાંક (નવલકથા)
બ્રિટનમાં ગુજરાતીઓ
કેમેરા ઓન છે
ચાણક્યની રાજનીતિ
દાદીમાની વાર્તાઓ, દાદાજીની વાર્તાઓ
દક્ષિણગુજરાતનીકુંકણીવાર્તાઓ
દલીતવાણી
દેડકીનું બચ્ચું અને વિમાન
દીવાદાંડી
ધૂળમાં ઉડતો મેવાડ
દ્રષ્ટાંતકથાઓ
ડુંગરદેવ
દુનિયા અજાયબઘર
એહસાસ
એક અલ્લડ છોકરી (ગઝલસંગ્રહ)
એક હતો હું
એક ક્ષણનો ઉન્માદ
એક રૂપકથા
એ પણ સાચું આ પણ સાચું
ફૂલડા વ્હાલા લાગે
ગઝલસર્જક 'બેફામ'
ગાંધી મહાપદના યાત્રી
ગણપત હુરટીના ગોટારા
ઘટના ઘાટે
ઘેડિયાના ભૂંસાતા
ઘેરાવ
ગુજરાતી લેખિકા સૂચી
ગુજ બાળસાહિત્ય દર્શન અને દિશા
હવે સ્પર્શનું સ્મરણ છુંહું
હાય એન્ડ બાય
હુહુ
હું અને અંગત નિબંધ ૨૦૦૬
ઈડલી, ઓર્કિડ અને હું
ઈતિહાસ,સમાજ અને સાહિત્યમાં ગુજરાત
જગરુ
જીવનસંભારણા
કબુતરના બચ્ચાં, લબુઢબુ
કપરાંચઢાણ
કર્મેલીન
કથાકલરવ (વાર્તાસંગ્રહ)
કવિતાચયન ૨૦૦૫
કાવ્ય જિજ્ઞાસા અને ગદ્યછંદ મીમાંસા
કે નદી વચ્ચે છીએ?
ખાંડણિયામાં માથું
ખોવાઈ ગયેલ વસ્તુ
કે લાગ્યો રંગ હરિ
કોઈ બીજું એક
ક્ષણનો ઝરૂખો
કુટુંબ દીપ્તી
લઘુકથાસ્વરૂપ: પરિચય
લાગણીનો દસ્તાવેજ
લેખન અને પત્રકારત્વ
મઘમઘતુ ંજીવન
મહોરાં
મનપ્રવેશ
મનપૂર્ણા
મનચીતરીયે
મનગમતી વાર્તાઓ
મનજળ થંભ થયેલું
મહારાજના મુખેથી અને બીજીવાતો
મારી લોક્યાત્રા
માસૂમ હવાના મિસરા
મથવું-નમિથ્યા (વિવેચન)
મેઘાણીચરિત
મેઘદૂત-અનુવાદ
મેળો
મીઠા વગરનો રોટલો
મોહન પરમારની પ્રતિનિધિવાર્તાઓ
મમ્મી મમ્મી મોબાઈલ
નદીનો ત્રીજો કાંઠો
નહિ વીસરાતા ચહેરા
નાના કરતાં, હાહા કરતાં
નારીનીકથા: પુરુષનીલેખિની
નટુભાઈને તો જલસા છે
નવલકથા અને હું
નવલવિશ્વ
નવલિકાચયન ૨૦૦૪
નવલિકાચયન ૨૦૦૬
નિબંધબોધ
નિર્દેશ
નિર્વિકલ્પ
નોરતાનું રહસ્ય
ઓળખ્યા એવા આલેખ્યા
પછડાટ
પાદરનાં પંખી
પાઘડી બંધબેસતી
પાંખડી
પરમને પત્ર
પારિજાતક
પરિપ્રશ્ન
પરોક્ષે પ્રત્યેક્ષે
પવન, બોર
પ્રકૃતિપર્વ
પ્રતિબિંબ
પ્રવચન શાંતિનિકેતન
પ્રવેશદ્વાર
પુનશ્ચ
પૂર્વમાં નવું પશ્ચિમ
પુષ્પપરાગ
રઘુવીર ચૌધરીની સાહિત્યયાત્રા
રાજુરંગારો
રમેશ પારેખનું બાળસાહિત્ય
રાષ્ટ્ર, રચનાત્મક કાર્ય અને રાષ્ટ્રપિતા
રોંઢાવેળા
ઋતુપર્ણા
સાક્ષર બોત્તેરી
સમવાય
સંગમબીચ
સંજયદ્રષ્ટિ
સંસ્કૃત સાહિત્ય અને ચોસઠકળાઓ
સરહદ
સાર્ત્રનો સાહિત્યવિચાર
સસ્સાભાઈ અને સોનપરી
સાસુવહુની લડાઈ
સત્યની મુખોમુખ
સાવિત્રી
શબ્દમુદ્રિકા
શૈશવનાં શમણાં
શોષ
શ્રીગોવાર્ધનરામ ગદ્યસંચય
સ્મરણની ફૂલમાળા
સોનેરી ચુંબન
સુગંધનો સ્વાદ
સ્વાન્ત:સુખાય
ટાબરિયાંનીવાર્તાઓ
તખુની વાર્તા
તથાસ્તુ વાર્તાસંગ્રહ
તવસ્પર્શે સ્પર્શે
થિએટર નામે ઘટના
ધ બર્ડન અવ રેફ્યૂજ(અંગ્રેજી)
ત્યાં મારું ઘર હતું
ઉત્તર ગુજરાતની કહેવતો
વહીવટ
વાર્તાગોષ્ટિ
વીસમી સદીની ગુજરાતીકાવ્યમુદ્રા
વૃંદાવન મોરલી વાગે છે
યાદગાર અનુભવો
         
સર્જકો sarjako
સાહિત્યસર્જકો, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ Gujarati Sahitya Parishad
              
સવિશેષ savishesh
સાહિત્યસર્જક સવિશેષ પરિચય :
સવિશેષ પરિચય: ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Chandrakant Topiwala, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: ધીરુભાઈ પરીખ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Dhirubhai Parikh, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: વર્ષા અડાલજા, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Varsha Adalaja, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: ભોળાભાઈ પટેલ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Bholabhai Patel, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: નારાયણ દેસાઈ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Narayan Desai, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: કુમારપાળ દેસાઈ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Kumarpal Desai, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: બકુલ ત્રિપાઠી, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Bakul Tripathi, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: ધીરુબેન પટેલ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Dhiruben Patel, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: ધીરુભાઈ ઠાકર , ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Dhirubhai Thakar, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: નિરંજન ભગત, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Niranjan Bhagat, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: નટવરલાલ પંડ્યા, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Natwarlal Pandya, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: જયંત પાઠક, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Jayant Pathak, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: ભોગીલાલ સાંડેસરા, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Bhogilal Sandesara, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: મનુભાઈ પંચોળી ‘દર્શક’, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Manubhai Pancholi, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: અનંતરાય રાવળ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Anantrai Raval, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: ચંદ્રવદન મહેતા, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Chandravadan Mehta, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: રામપ્રસાદ બક્ષી, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Ramprasad Baxi, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: ગુલાબદાસ બ્રોકર, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Gulabdas Broker, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: ઝીણાભાઈ દેસાઈ સ્નેહરશ્મિ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - SnehaRashmi, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: ત્રિભુવનદાસ લુહાર ‘સુન્દરમ્’, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Tribhovandas Luhar 'Sundaram', Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: ઉમાશંકર જોશી, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Umashankar Joshi, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: જ્યોતીન્દ્ર દવે, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Jyotindra Dave, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: રસિકલાલ પરીખ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Rasiklal Parikh, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: વિષ્ણુપ્રસાદ ત્રિવેદી, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Vishnuprasad Trivedi, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: કાકાસાહેબ કાલેલકર, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Kakasaheb Kalelkar, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: કનૈયાલાલ મુનશી, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - K M Munshi, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: રામનારાયણ વિ. પાઠક, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Ramnarayan V Pathak, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: વિદ્યાગૌરી નીલકંઠ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Vidyagauri Nilkanth, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: મહાત્મા ગાંધીજી, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Gandhiji, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: આનંદશંકર ધ્રુવ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Anandshankar Dhruv, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: રમણભાઈ નીલકંઠ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Ramanbhai Nilkanth, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: કમળાશંકર ત્રિવેદી, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Kamlashankar Trivedi, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: નરસિંહરાવ દિવેટિયા, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Narsinhrao Divetia, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: રણછોડભાઈ દવે, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Ranchhodbhai Dave, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: કેશવલાલ ધ્રુવ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Keshav Dhruv, Gujarati Sahitya Parishad
સવિશેષ પરિચય: ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Govardhanram Tripathi, Gujarati Sahitya Parishad
         
વાચનકક્ષ reading room
વાચનકક્ષ - ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Reading Room - Gujarati Sahitya Parishad
              
આર્કાઈવ્ઝ archives
વાચનકક્ષ આર્કાઈવ્ઝ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Reading room archives, Gujarati Sahitya Parishad
         
વાંચવાલાયક પુસ્તકો vanchvalayak
વાંચવાલાયક પુસ્તકો
    
સમાચાર News
નવીન સમાચાર, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Latest News, Gujarati Sahitya Parishad
         
સમાચાર આર્કાઈવ્ઝ News archives
પરિષદ સમાચાર આર્કાઈવ્ઝ
    
સંપર્ક contact
સંપર્ક ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Contact Gujarati Sahitya Parishad
    
શોધ search
શોધ - ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - search Gujarati Sahitya Parishad
    
શિક્ષણ shikshan
શિક્ષણ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Education, Gujarati Sahitya Parishad
         
માર્ગદર્શન margdarshan
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Gujarati Sahitya Parishad
              
માતૃભાષા સંવર્ધન matrubhasha-samvardhan
માતૃભાષા સંવર્ધન કેન્દ્ર, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Gujarati Sahitya Parishad
                   
માતૃભાષાપ્રબોધ BhashaPrabodh
માતૃભાષાપ્રબોધ, માતૃભાષા સંવર્ધન કેન્દ્ર, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Gujarati Sahitya Parishad
              
નવા સર્જકો new writers
નવા સર્જકો - ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Gujarati Sahitya Parishad
              
સંશોધન research
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Gujarati Sahitya Parishad
         
ગુજરાતી ભાષા અને કમ્પ્યૂટર સજ્જતા bhasha-technology
ગુજરાતી ભાષા અને કમ્પ્યૂટર સજ્જતા, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Gujarati Bhasha & Technology, Gujarati Sahitya Parishad
         
વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ pravruti
પ્રવૃત્તિઓ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Activities, Gujarati Sahitya Parishad
પરસ્પર, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Paraspar, Gujarati Sahitya Parishad
વાંચે ગુજરાત, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Vanche Gujarat, Gujarati Sahitya Parishad
સાહિત્યસિધ્ધાંત વ્યાખ્યાનશ્રેણી, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - sahitya siddhant shreni, Gujarati Sahitya Parishad
સ્વાધ્યાય, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Swadhyay, Gujarati Sahitya Parishad
વ્યાખ્યાન, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Vyhakhyan, Gujarati Sahitya Parishad
નાટ્યપરિક્રમા, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Paraspar, Gujarati Sahitya Parishad
બુધસભા, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Budh Sabha, Gujarati Sahitya Parishad
સાહિત્યયાત્રા, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Sahitya Yatra, Gujarati Sahitya Parishad
              
અનુવાદ anuvad
અભ્યાસક્રમો, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Certificate Courses, Gujarati Sahitya Parishad
              
આયોજન ayojan
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Gujarati Sahitya Parishad
              
બાળવિભાગ baal-vibhag
બાળવિભાગ - ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Gujarati Sahitya Parishad
              
પારિતોષિકો paritoshiko
પારિતોષિકો, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Awards, Gujarati Sahitya Parishad
http://gujaratisahityaparishad.com/shikshan/pravruti/paritoshiko/Paritosik-gnansatra-2014.pdf
              
સાહિત્યયાત્રા sahityayatra
સાહિત્યયાત્રા, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Sahitya Yatra, Gujarati Sahitya Parishad
              
અધિવેશન, જ્ઞાનસત્ર seminar
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, અધિવેશન, જ્ઞાનસત્ર - Gujarati Sahitya Parishad, Seminars, Adhiveshan, Gnansatra
    
સાઇટમેપ sitemap
sitemap - ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - Gujarati Sahitya Parishad