કેટલીક હકીકતો

વાર્ષિક અહેવાલ

વાર્ષિક અહેવાલ: વર્ષ ૨૦૧૩

 

વાર્ષિક અહેવાલ: વર્ષ ૨૦૧૩

-સંકલન અને સંપાદન: રાજેન્દ્ર પટેલ (મહામંત્રી)

(રજૂઆત: ૪૭મું અધિવેશન,૨૪-૨૫-૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩, આણંદ.)


 

વાર્ષિક અહેવાલ: વર્ષ ૨૦૧૨

-સંકલન અને સંપાદન: રાજેન્દ્ર પટેલ (મહામંત્રી)

(રજૂઆત: ૨૭મું જ્ઞાનસત્ર, તા.૨૧-૨૨-૨૩ ડિસેમ્બર, સુરત.)

 


વધુ માહિતી માટે અમને સંપર્ક કરી શકો છો.