દાન - ડોનેશન

દાન આપવા વિશે

પરિષદને આપેલું કોઈ પણ દાન ૮૦-જી હેઠળ આવકવેરામુક્તિને પાત્ર છે.

વધુ માહિતી

 


વધુ માહિતી માટે અમને સંપર્ક કરી શકો છો.