નવાં પ્રકાશનો

૨૦૦૭નાં પ્રકાશનો

ડુંગરદેવ

લે. કનજી પટેલ, પ્ર.આ.૨૦૦૭, પૃ.૧૦+૯૪, કિં.રૂ.૫૦/-, ડિમાઈ, કાચું પૂંઠું

કાનજી પટેલની કવિતા અરૂઢ છે. આપણા લોકજીવનને કાવ્યોમાં ધબકતું કરતા કવિ છે. એની સામે પ્રત્યક્ષ લોકજીવન અને અપ્રત્યક્ષ સ્મૃતિસાહચર્યો છે, સરહદી ડુંગરાઓના આશરે જીવતા લોકો છે. આ સંગ્રહનાં ઘણાં કાવ્યોમાં લોકસંસ્કૃતિ, ડુંગરવાસીઓની વિટંબણાઓ, એમનાં ગીત, નાચ, ભૂખ, એમના ડુંગરદેવ, પ્રકૃતિ, બધું જ સહજ લોકબોલીમાં ઊતરી આવે છે. આ એમનો બીજો કાવ્યસંગ્રહ છે.

 

 


વધુ માહિતી માટે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.