વાચનકક્ષ આર્કાઈવ્ઝ

પદ્યગઝલ
-હનીફ સાહિલ


છદ્મવેશી છે તો એ છળ આપશે, માંગશો જો જળ તો મૃગજળ આપશે!
આપશે ક્યારેક શ્રાવણ આંખમાં,
તો કદી કોરાં જ વાદળ આપશે.
લાખ એને શોધતાં મળશે નહીં,
ને બધે હોવાની અટકળ આપશે.
વિતશે આ કેમ અવસાદી ઋતુ ?
પાત્રમાં કેવળ તૃષાપળ આપશે?
વાયદો જો આપશે મળવાનો પણ,
સાવ ખોટા એ સમય સ્થળ આપશે.
ક્યાં હવે દોરી જશે મુજને નસીબ!
ક્યાં લઈ જઈને એ અંજળ આપશે?
હાથમાંથી લઈને કાસદના હનીફ,
એ પરત મુજને જ કાગળ આપશે!


(શબ્દસૃષ્ટિ : ઑગસ્ટ-૨૦૦૫) 


વધુ માહિતી માટે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.