ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ

ટ્રસ્ટીઓની યાદી

ક્રમ નામ હોદ્દો
1 રઘુવીર ચૌધરી ટ્રસ્ટી
2 પ્રફુલ્લભાઈ અનુભાઈ ટ્રસ્ટી
3 રૂપલ મહેતા ટ્રસ્ટી
4 પાવન બકેરી ટ્રસ્ટી
5 હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ ટ્રસ્ટી
6 1970-1971 ટ્રસ્ટી
7 મધુકર પારેખ ટ્રસ્ટી