વિશેષ: મિડિયા-પ્રેસ

૨૭મું જ્ઞાનસત્ર, સુરત - ડિસેમ્બર ૨૦૧૨