વિશેષ: મિડિયા-પ્રેસ

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ૧૨. ૪૭મું અધિવેશન આણંદ - ડિસેમ્બર ૨૦૧૩

૧૧. ૨૭મું જ્ઞાનસત્ર, સુરત - ડિસેમ્બર ૨૦૧૨

૧૦. ગુજરાત ટાઈમ્સ - ડિસેમ્બર ૨૦૧૧ અધિવેશન

૯. DNA -ડીએનએ, ૨૨ ઑગસ્ટ, ૨૦૧૧

૮. DNA -ડીએનએ, ૫ ઓક્ટોબર, ૨૦૦૮ - મિડિયા લીન્ક

૭. DNA -ડીએનએ, ૨૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૦૮ - મિડિયા લીન્ક

૬. ઈન્ડીયા ટુડે -સીમ્પલી ગુજરાતી, ૧૩ ઑગસ્ટ ૨૦૦૮ - મિડિયા લીન્ક

૫. સાહિત્યયાત્રા - ગુજરાતી દૈનિકપત્રોમાંથી:

ભરૂચ, માર્ચ ૨૦૦૮
ભૂમિ - જુલાઈ ૨૦૦૮
આસપાસ - જુલાઈ ૨૦૦૮
લોકવાત - જુલાઈ ૨૦૦૮
નોબત - જુલાઈ ૨૦૦૮
સૌરાષ્ટ્રગુરુ - જુલાઈ ૨૦૦૮
ફૂલછાબ - જુલાઈ ૨૦૦૮
જામનગર - જુલાઈ ૨૦૦૮
જામનગર - જુલાઈ ૨૦૦૮
જામનગર - જુલાઈ ૨૦૦૮
અકિલા - જુલાઈ ૨૦૦૮
રાજકોટ - જુલાઈ ૨૦૦૮
ગુજરાત સમાચાર રાજકોટ - જુલાઈ ૨૦૦૮
અકિલા - જુલાઈ ૨૦૦૮
દિવ્ય ભાસ્કર - જુલાઈ ૨૦૦૮
ગુજરાત સમાચાર રાજકોટ - જુલાઈ ૨૦૦૮

૪. DNA -ડીએનએ, ૨૧ મે ૨૦૦૮ - મિડિયા લીન્ક

૩. ઈન્ડીયા ટુડે -સીમ્પલી ગુજરાતી, ૨૩ જૂન ૨૦૦૮ - મિડિયા લીન્ક

૨. પૉડકાસ્ટ ન્યુઝ, ૨૧ મે ૨૦૦૮ - મિડિયા લીન્ક

૧. ટાઈમ્સ ઑફ ઈન્ડિયા અમદાવાદ, ૧૭ મે ૨૦૦૮ - મિડિયા લીન્ક

 


વધુ માહિતી માટે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.