ભાગ લેવા વિશે

ભાગ લેવા વિશે

આપને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદની કોઈ પ્રવૃત્તિ અથવા કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવો ફોય, તો તે માટે અહીં સંપર્ક કરવા વિનંતી.

 

 


વધુ માહિતી માટે અમને સંપર્ક કરી શકો છો.