માનદ્સેવાઓ આપવા વિશે

વોલન્ટીયર બનવા વિશે

આપને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના કાર્યમાં માનદ્સેવાઓ આપવી ફોય, તો તે માટે અહીં સંપર્ક કરવા વિનંતી.

 

 


વધુ માહિતી માટે અમને સંપર્ક કરી શકો છો.