ઇ-ન્યુઝલેટર


ડિસેમ્બર ૨૦૨૦, ઇ-ન્યુઝલેટર # ૨
ડિસેમ્બર ૨૦૨૦, ઇ-ન્યુઝલેટર # ૧

ડિસેમ્બર - ૨૦૨૦ • ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : ૫૦મું ઓનલાઈન અધિવેશન, ડિસેમ્બર-૨૦૨૦ http://gujaratisahityaparishad.com/

  Posted by Gujarati Sahitya Parishad on Tuesday, December 22, 2020

   
 • સભ્ય બનો

   

  ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના કાર્યક્રમોની માહિતી ઈ-મેલ દ્વારા મેળવવા માટે ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો.

  અહીં આપનો ઈ-મેલ મોકલો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.

  Send your e-mail here, Join for Free.
  Simply send your e-mail to gujaratisahityaparishad@gmail.com with subject, 'Subscribe-to-E-Newsletter'

   

  ઈ-ન્યુઝલેટર આર્કાઈવ્ઝ: • ઈ-ન્યુઝલેટર આર્કાઈવ્ઝ

 • વધુ માહિતી માટે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.