સ્વાધ્યાયલક્ષી શ્રેણી

વિવિધ સ્વાધ્યાયલક્ષી

 

વિવિધ સ્વાધ્યાયલક્ષી શ્રેણી
  • જયંતિ દલાલ સ્મૃતિ સમિતિ
  • ઈશ્વર પેટલીકર સ્મૃતિ સમિતિ
  • હેમચંદ્ર સ્વાધ્યાયપીઠ
  • નરસિંહ મહેતા સ્વાધ્યાયપીઠ
  • ઉમાશંકર જોશી સ્વાધ્યાયપીઠ
  • જયંતી દલાલ અનુવાદ - ડાયસ્પોરા
  • કાકાસાહેબ કાલેલકર સ્મૃતિ વ્યાખ્યાન
  • મેઘાણી જ્ઞાનપીઠ

 

 


વધુ માહિતી માટે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.