ચૂંટણી

ચૂંટણી

જાન્યુઆરી-૨૦૨૪થી ડિસેમ્બર-૨૦૨૬

ચૂંટણી: વર્ષ ૨૦૨૪-૨૦૨૬ - માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો

ચૂંટણી: વર્ષ ૨૦૨૧-૨૦૨૩
પરિણામ: કાર્યવાહક સમિતિ ચૂંટણી (૨૦૨૧-૨૦૨૩)
કાર્યવાહક સમિતિ ચૂંટણી (૨૦૨૧-૨૦૨૩) : મતપત્ર રવાના -તા.૧૭-૧૧-૨૦૨૦
કાર્યવાહક સમિતિ(૨૦૨૧-૨૦૨૩)ના હોદ્દા માટેની ચૂંટણીનાં આવેલાં ઉમેદવારીપત્રો -તા.૯-૧૧-૨૦૨૦
પરિણામ: કાર્યવાહક સમિતિ(૨૦૨૧-૨૦૨૩)ના હોદ્દા માટેની ચૂંટણી -બિનહરીફ વિજેતા - ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, વર્ષ જાન્યુઆરી-૨૦૨૧થી ડિસેમ્બર-૨૦૨૩
પરિણામ: ચૂંટણી, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, વર્ષ જાન્યુઆરી-૨૦૨૧થી ડિસેમ્બર-૨૦૨૩
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના વર્ષ જાન્યુઆરી-૨૦૨૧થી ડિસેમ્બર-૨૦૨૩ સુધીના પ્રમુખની ચૂંટણીનો કાર્યક્રમ
વધુ માહિતી માટે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.