વર્ચ્યુઅલ

'વર્ચ્યુઅલ' પ્રદેશ

 

પરિષદનાં દ્વાર કોરોના કાળમાં પણ ખુલ્લાં છે – પ્રતીયમાન પ્રાંગણે સહુનું સ્વાગત

 

 


વધુ માહિતી માટે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.